• Annet   
  • Publisert 29. september 2020

Simulering av marin plastforsøpling i Vietnam

I Vietnam er marin forsøpling et stort problem. Mekongelven som munner ut helt sør i landet er inne på topp ti listen over elver i verden som transporterer plast til havet.

Foto: Lekima Hung, UNDP Vietnam.

Forsøplingen har mange negative ringvirkninger – ikke bare for havet og marine økosystemer, men også for menneskene som bor langs elven og den lokale økonomien.

Helt siden 2013 har Meteorologisk institutt (MET) hatt et samarbeid med Vietnams hydrometeorologiske institutt (VNHMA), med finansering fra Norad og Utenriksdepartementet. Instituttet har det nasjonale ansvaret for meteorologiske, oseanografiske og hydrologiske varslingstjenester i Vietnam. Hovedtema for samarbeidet har vært å forbedre varsling av ekstrem nedbør, marin meteorologi og havvarsling for å forebygge katastrofer. Nå bygger vi videre på allerede oppnådde resultater og utviklede modeller i et fokus på spredning av marin plastforsøpling.

Forbedring av havvarslingen, blant annet med tanke på stormflovarsling, er noe
VNMHA har vært opptatt av fra starten av samarbeidet. Derfor har vi satt opp en regional havmodell som har blitt brukt i operasjonell stormflovarsling i flere år. Nå ønsker VNMHA å forbedre kompetansen på simulering av marin plastforsøpling.

værkart Vietnam

Resultat av et års simulering av plastutslipp fra Mekong, 2019. Fargen viser alderen på plastpartiklene, hvor blå er yngst og gul er eldst. Figuren viser at plasten driver øst for Japan og ut i Stillehavet i løpet av året. Om våren driver plasten sørvestover mot Thailand og Malaysia som følge av vintermonsunen med vind fra nordøst.

MET har i mange tiår jobbet med å utvikle kompetanse på simulering av drivbaner i havet. Vi startet på 80-tallet med en drivbanetjeneste for oljesøl og “søk og redning”. I de senere år er det blitt en økende interesse for marin forsøpling. Drivbanemodellen vår, OpenDrift, har fått en egen modul for å simulere drift av marin plastforsøpling.

For å kunne simulere drift av plast (og andre partikler i havet) trengs tilgang til data fra
havmodeller, med strømdata, saltholdighet, temperatur. I tillegg behøver man atmosfæremodeller for vind og temperatur, og bølgemodeller som gir informasjon om bølgehøyde og periode. Fordelen med OpenDrift er at den er fleksibel når det gjelder data som mates inn og man kan bruke driverdata fra både globale og regionale modeller. OpenDrift er også åpen kildekode som egner seg i bistandsprosjekter, fordi modellen da er gratis tilgjengelig.

Dette gjør at vi fra samarbeidet med VNMHA på stormflovarsling også kan bruke den samme regionale havmodellen til å simulere og varsle om marin forsøpling i Vietnam, spesielt fra Mekongelven ved hjelp av Opendrift. OpenDrift blir også brukt til oljesølberegninger og søk og redning i Vietnam. For eksempel, ble den brukt i etterforskningen av utslippet fra Formosafabrikken i 2016 som medførte betydelig fiskedød.

Denne høsten styrker MET og VNMHA arbeidet med plastmodulen i OpenDrift, ved å få en masterstudent fra VNMHA til Universitetet i Bergen for å arbeide med å tilpasse plastmodulen til de lokale forholdene i havområdene utenfor Vietnam. Målet er også å forbedre modelleringen av havsirkulasjonen langs kysten av Vietnam ved å få mer realistiske data for vannføring i elvene gjennom året. Slik kan vi simulere driften av plast i Sørøst-Asia. Dette er viktig for å bygge kunnskap om problemet, øke bevisstgjøringen i befolkningen, samt støtte opp om lokale og nasjonale ryddeaksjoner.

Animasjon av den samme simuleringen som vist ovenfor. Vi ser tydelig at monsunen gjør at plasten fra Mekong blir transportert mot sørvest om vinteren nordøst av sommermonsunen. Både strøm, vind og bølger påvirker driften.

Skribent

Lars R. Hole og Kjersti O. Strand Meteorologisk institutt

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!