• Klima   
  • Publisert 27. januar 2020

Ny skoglov i Kina – hvordan påvirker det vårt arbeid?

Kina er i ferd med å endre sin skoglov for første gang på over 20 år. Det er gode nyheter. Det er blitt forbudt å kjøpe og bearbeide tømmer fra ulovlige kilder. Tømmerimport til Kina er en viktig driver av avskoging både i Asia og i andre deler av verden. Kina er verdens største tømmerimportør.

tømmertransport
Tømmertransport i Kina. Foto: EIA

For oss som jobber med å hindre avskoging i tropiske land er det en god nyhet at Kina endrer sin skoglov. En ny rapport fra Environmental Investigation Agency forteller om nylige endringer av Kinas skoglov. Dette kan gjøre det lettere å oppnå målene om redusert avskoging i land vi samarbeider med, blant annet i Sør-Øst-Asia.

For første gang på over 20 år har Kina nå en større gjennomgang av sin skoglov. Noen kobler dette til at Kina vil rydde opp før den store biodiversitetskonferansen i Kunming i oktober i år. Den kanskje viktigste endringen er at det blir ulovlig å kjøpe og bearbeide tømmer fra ulovlige kilder. Riktignok er dette en paragraf som kanskje ikke umiddelbart får full effekt, for det vil være opp til myndighetene å bevise at tømmeret kommer fra ulovlige kilder. Det er lave bøter, og kunnskapsnivået hos de som skal kontrollere dette er ikke så høyt som det burde være.

Likevel møtes endringene i skogloven med forsiktig optimisme. For oss som jobber med å redusere avskoging i noen av Kinas naboland gir dette håp om en gradvis bedring og bedre vilje hos Kina til å samarbeide om å redusere ulovligheter knyttet til handel med tømmer i denne regionen. De fleste av landene hvor Kina handler tømmer har et høyt nivå på korrupsjon og ulovligheter.

Flere prosjekter Norge støtter og har jobbet med de siste årene, og prosjekter som akkurat nå er under vurdering for framtidig støtte, har som mål å bidra til redusert ulovlig hogst.

Noen av våre partnere i denne regionen har over flere år rapportert om at skognæringen i Kina har vist økende interesse for å sikre seg at det tømmeret de kjøper er fra lovlige kilder. Svært mye av tømmerimporten til Kina blir eksportert igjen i form av møbler og andre bearbeidede produkter. Markedet for disse etterspør i økende grad at tømmeret må være skaffet fra lovlige kilder.

Hovedfokus i den nye skogloven er på skogens økosystemtjenester, og ikke lenger mest på tømmerproduksjon. Skogen deles i to hovedtyper, «public Benefit forest» og «commercial forest». Den første kategorien har sterke vernebestemmelser, og den andre tillater hogst, men også her med klare miljøhensyn. Den nye skogloven i Kina understøtter også systemet med felleseide skogarealer. I et land hvor det meste av skogen eies av staten, har stadig større arealer blitt overført til forvaltning av lokale brukere og kollektiver, og dette har vist seg å være et effektive virkemiddel for både reduksjon av fattigdom og bevaring av skogdekke.

Kina har lenge vært verdensmester i planting av ny skog. De har årlig – i flere tiår – plantet mer ny skog enn det samlede tapet av skog i hele Afrika. De har hatt forbud mot hogst i sin egen naturskog i mange år. Men for importert tømmer har det ikke vært noen tydelige bestemmelser som skulle bidra til redusert tap av skog andre steder. Da jeg jobbet i Tanzania for noen år siden gjennomførte vi en studie for å se hvor mye tømmer som ble eksportert derfra til Kina. Svaret viste tydelig at det meste av dette var ulovlig; Kina rapporterte om import av tømmer fra Tanzania som var nøyaktig ti ganger større enn det Tanzania rapporterte at de solgte til Kina! 90 % ble altså eksportert uten å bil registrert i Tanzanias statistikk.

Hvis man betraktet avskoging som et «land», ville dette landet ligge på tredje plass for utslipp av klimagasser, bare forbigått av USA og Kina. Dette kan endres, og politikken i de store landene er svært viktig for hvorvidt vi skal lykkes med å få ned utslippene fra avskoging. Politikk som ikke bidrar til å begrense avskoging – som vi nå ser blant annet i Brasil – fører til økning av utslippene. God politikk i store skogland som Indonesia har de senere årene bidratt til reduserte utslipp der. Politikk i store økonomier som Kina har også enorm betydning. La oss håpe at disse endringene i Kinas skoglov er begynnelsen på en endring som vil redusere tapet av tropisk skog!

Skribent

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!