• Stikkord

Barna i Sahel har også rett til å gå på skolen!

Fra norske barn med mett mage og mobiltelefon i ranselen til et glohett klasserom med 70 elever der læreren snakker et språk du ikke forstår. Kontrasten er stor mellom virkeligheten for et skolebarn i Norge og et skolebarn i Niger eller Mali.

Klasserom, Tjad
Skolemat og tilgang til vann og toaletter er viktige tiltak for å øke kvaliteten i undervisningen i mange land. Foto: Espen Røst / Bistandsaktuelt

Gjennom Norges tilslutning til FNs bærekraftsmål fram mot 2030 er vi med på å arbeide for at alle barn i verden, samme hvilket land de vokser opp i og hvilken situasjon de befinner seg i, skal få lære.

Det finnes barn som har en hverdag helt annerledes enn den norske. Spørsmålet for disse barna er ikke om de kan ha med mobiltelefonen inn i klassen eller om de skal ha gloseprøve den dagen, men om de kan gå på skolen, om de har nok mat for dagen og om de vil være trygge over natta.

I arbeidet med å nå bærekraftsmålene anbefaler FN at vi skal prioritere de menneskene som er lengst fra å nå målene. Mange av barna som er lengst unna å få innfridd bærekraftsmålet om god opplæring finner vi i det vi kaller Sahel-området. Sahel-området strekker seg fra Sahara i nord til det sudanesiske savannebeltet i sør, tvers over det afrikanske kontinentet fra Atlanterhavet i vest til Rødehavet i øst. Land av særlig interesse for Norges innsats er Niger, Mali og Burkina Faso.

Situasjonen i Niger og Mali

I Niger er befolkningsveksten ekstremt høy. Nærmere 40  prosent av barna i skolealder går ikke på barneskolen. Særlig vanskelig er situasjonen for jenter, barn med funksjonsnedsettelser og barn som lever som nomader. Blant barna som går på skole er læringsutbyttet svært dårlig,   -bare syv prosent av barna i barnetrinnet i Niger oppnår helt enkle ferdigheter i matte og fransk. Store klasser på 60-70 elever, opplæring på et språk barna ikke forstår og dårlig kompetanse hos lærerne forklarer mye av de dårlige resultatene.

Myndighetene i Niger har vilje til å satse på utdanning, men mulighetene til å endre situasjonen er små. Rammevilkårene for god opplæring er vanskelige: rundt 42 prosent av innbyggerne har ikke tilgang til sikkert drikkevann, barne- og mødredødeligheten er svært høy, Niger topper statistikken for både barneekteskap og tenåringsgraviditeter, og mange barn er alvorlig feilernært. Sistnevnte har store konsekvenser for læreevne resten av livet. En helhetlig innsats som griper fatt i flere sider ved barnas virkelighet er derfor nødvendig.

I Mali er utfordringene i stor grad de samme. I tillegg er landet preget av en eskalerende konflikt. Dette gjør situasjonen for barn ekstra vanskelig og skolegang nærmest umulig i flere områder.

Norsk innsats i Sahel

Internasjonal utdanningsinnsats må rette seg mot de mest utsatte barna i verden hvis bærekraftsmålene skal nås. Norsk innsats rettet mot barn i Sahel-området er derfor godt begrunnet. For at innsatsen skal virke, vet vi at den må være langsiktig og helhetlig, med tiltak også innen andre relevante sektorer som helse.

Mye av den norske utdanningsinnsatsen i Sahel går gjennom store internasjonale samarbeid som Global Partnership for Education (GPE) og UNICEF. Vi støtter også prosjekter som drives av sivilsamfunnsorganisasjoner som for eksempel Strømmestiftelsen og Redd Barna. Strømmestiftelsens prosjekt med speed schools, et opplegg som hjelper barn som har falt ut av skoleløpet inn i skolen igjen ved å gi dem opplæring i grunnleggende ferdigheter gir gode resultater. Vi støtter et spennende prosjekt i samarbeid med Sveits om bedre lærerutdanning. Redd Barna får støtte til et veletablert helhetlig skoleprosjekt i Zinder regionen.

Norad har invitert sivil samfunnsorganisasjoner til å søke på øremerkede midler til bedre utdanning i Sahel-området. Kvalitet i opplæringen, yrkesfag og barn med funksjonsnedsettelse er viktige temaer i utlysningen.

UNICEF, -en viktig partner i Sahel

UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn og er en viktig partner for Norge i utdanningssatsingen. Norge inngikk i slutten av 2017 en avtale med UNICEF om støtte på 150 millioner kroner over en periode på tre år til utdanning i Niger, Mali og Burkina Faso. Et hovedmål er å bedre kvaliteten på opplæringen gjennom styrking av lærernes kompetanse og styrking av myndighetenes kapasitet i alle ledd, -nasjonalt, regionalt og på lokalt nivå. Jenter er en særlig målgruppe i prosjektet, det samme gjelder barn som lever med funksjonsnedsettelser. Vi vurderer å utvide samarbeidet med UNICEF med innsats for å gi barn før skolealder riktig ernæring, trygghet og stimulans. Dette er viktig for at barn skal ha utbytte av å gå på skolen.

Noradbesøk i Niger og Mali

I vår gjennomførte Norad et feltbesøk i Niger og Mali for å følge opp den norske utdanningssatsingen. Delegasjonen besto av medarbeidere fra seksjon for utdanning, helse og sivilt samfunn og ble gjennomført sammen med ambassaden i Bamako. Vi så at situasjonen på utdanningsfeltet i Sahel er svært vanskelig. Behovene er store og myndighetenes kompetanse svak. Men vi så også at myndighetene viser vilje og engasjement for å forbedre situasjonen. Dette var særlig tydelig i Niger. I Mali så vi at konflikten i landet gjør arbeidet med utdanning enda vanskeligere. I begge landene traff vi partnerne våre som gjør en formidabel innsats under svært vanskelige forhold.

Satsingen på kvalitet i utdanningen gjennom bruk av morsmål i opplæringen, kompetanseheving av lærere, inkludering av barn med funksjonsnedsettelser, reduksjon av antall elever per lærer og tilgang til vann og toaletter på skolen er sentrale utfordringer som må prioriteres. Arbeid i krysningspunktet mellom helse og utdanning er essensielt. For eksempel må barn sikres god ernæring og tilgang til vann på skolen, og de må ha tilgang til seksualitetsundervisning. Videre må man jobbe for å redusere skadelige skikker som barne- og tvangsekteskap og tidlige graviditeter. Jenter som giftes bort eller blir gravide, faller som oftest ut av skolen og kommer sjelden tilbake.

Gjennom dette langsiktige arbeidet som krever en innsats fra mange forskjellige aktører på tvers av sektorer, samler vi erfaring og kunnskap og tar skrittene framover mot bedre opplæring for alle barn i Niger, Mali og Burkina Faso. La oss ikke glemme hvor heldige vi er som har et godt skoletilbud for alle barn her i Norge, og la oss arbeide for å bidra til at andre barn får de samme mulighetene som vi har her. Barn i Sahel har også rett til å gå på skolen!

Skribenter

Elin Ruud
Elin Ruud Seniorrådgiver, seksjon for utdanning

Jenny Holmsen
Jenny Holmsen Rådgiver, avdeling for sivilt samfunn


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!