• Debatt   
  • Publisert 23. mai 2018

Mange skritt på vei mot målet

5500 mennesker var med på nattevandring for bærekraftsmålene i Ålesund. Hvert trinn er et skritt nærmere målene.

Nattevandring i Ålesund
Under nattevandringen i Ålesund lørdag 21. april gikk 5500 mennesker opp 418 trappetrinn til toppen av byfjellet Aksla for FNs bærekraftsmål. Foto: FN-sambandet

Verden har blitt enig om 17 mål for bærekraftig utvikling, mål som skal nås innen 2030. De handler blant annet om å stoppe klimaendringene, utrydde sult og ekstrem fattigdom, meningsfull skolegang til alle, rett til helse og rene hav. Mens utviklingsmål tidligere i stor grad har handlet om at rike land må bidra for å hjelpe de fattige med å nå mål i fattige land, skaper bærekraftsmålene en ny agenda. Bærekraftsmålene gjelder for alle land, både rike og fattige, og skal nås gjennom:

  • Partnerskap og samarbeid
  • Innsats i alle land – på alle nivåer
  • Nasjonal ressursmobilisering

Bærekraftig utvikling kan kun oppnås om vi jobber på mange nivåer samtidig. Vi må bidra internasjonalt, legge strategier nasjonalt, men løsningene ligger også i hvordan vi organiserer våre lokalsamfunn og de valgene hver og en av oss gjør i hverdagen for å, for eksempel, ta vare på miljø og klima.

Skape nye inntekter

Norge jobber med andre land for å mobilisere landenes egne ressurser. Bistand vil aldri kunne løse alle utviklingsutfordringene, det er nødvendig å finne andre inntekter. Norge har mye kunnskap om forvaltning av naturressurser, som olje og fisk. Nå gir vi faglige råd slik at utviklingsland kan etablere systemer som sikrer bærekraftig forvaltning av ressursene og øker nasjonale inntekter.

På samme måte gir vi råd om skatt. Norad inngikk nylig en ny avtale med det norske Skattedirektoratet for å kunne øke faglig rådgivning om hvordan skattesystemer kan bidra til mer inntekter. Økte skatteinntekter vil også på sikt gi bedre fordeling. Gode skattesystemer kan gi fattige land tilgang til egne inntekter, som igjen kan brukes til å ansette lærere, bygge veier og sikre gode helsetjenester.

Bærekraftsmålene handler også om å jobbe i partnerskap for å nå felles mål. Vi er gjensidig avhengige av hverandre. Klimaproblemene stopper ikke ved landegrenser. Konflikt og katastrofer langt unna påvirker også sikkerhet og stabilitet hos oss. Når andelen flyktninger i verden er det høyeste siden andre verdenskrig, er det en felles, global utfordring. Derfor må vi jobbe sammen, med å forebygge og å finne løsninger.

Mange tusen medeiere

Verden går stadig framover. De siste tiårene har gitt en halvering av fattigdom, stor økning i antall barn som går på skole og nesten alle barn i verden – over 80 prosent – får nå vaksiner mot sykdommer som før kunne ta liv. Men vi har også en del igjen.

Når over 5500 mennesker var med på å gå opp trappa til fjelltoppen Aksla i Ålesund for bærekraftsmålene, gir det 5500 flere medeiere i arbeidet for å nå disse. Det er viktig for å få til privat og lokal innsats. Norad har i flere år invitert til nattevandringer for å spre kunnskap om den globale agendaen frem mot 2030. Over 20.000 har så langt deltatt. Over halvparten av Norges befolkning kjenner nå til bærekraftsmålene. Kunnskap er første skritt på veien for å få fart i dugnaden som trengs for å komme til topps, for å nå bærekraftsmålene.

 

Skribent

Jon Lomøy
Jon Lomøy Direktør

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!