Betydningen av småskalafisket i sør

Rundt 120 millioner mennesker verden over er direkte avhengig av fiske som levebrød.

fiskebåter
Foto: Bodil Maal
kvinner selger fisk langs veien

Foto: Bodil Maal

90 prosent arbeider i småskalasektoren, mens 10 prosent arbeider i den industrialiserte og moderne fiskeflåten. Småskalasektoren er spesielt betydningsfull i sør. Hele 90 prosent av de som arbeider i småskalasektoren, om lag 100 millioner mennesker, er hjemmehørende i utviklingsland og halvparten dem er kvinner.

Småskalafisket drives med enkel teknologi og det fiskes fra kanoer, seilbåter og mindre båter. De 50 millioner kvinnene i småskalasektoren er i hovedsak knyttet til bearbeiding og handel med fisk. Mange av de som er avhengige av småskalafisket har få alternative sysselsettingsmuligheter. De aller fleste har også familiemedlemmer som er helt eller delvis avhengige av inntekter fra sektoren. I en fiskerirapport fra FAO anslås det at om lag 600 millioner mennesker får deler av sine inntekter fra småskalafisket.

I tillegg til alle menneskene som er sysselsatt og avhengig av småskala fisket er også fisken de fanger av stor betydning for ernæring. De siste årene har verdens total fangst av villfisk lagt på omlag 90 millioner tonn fisk per år. 40 millioner tonn har blitt fisket av småskalafiskerne i sør og hele 95% av denne fangsten har gått til lokalt konsum i sør. For millioner av mennesker i fattige land er fisk den viktigste kilden til animalske proteiner. Mange av de fattige har ikke råd til å kjøpe kjøtt som ofte er dyrere enn fisk. Småskalafisket spiller således en helt sentral rolle for matvaresikkerhet, sysselsetting og dermed fattigdomssituasjonen i sør. Ved å støtte småskalafisket i sør bidrar vi til å realisere mange av bærekrafts målene.

En oversett sektor

kvinner på fiskemarked

Foto: Bodil Maal

Mot denne bakgrunn skulle en tro at småskalafiske spiller en viktig rolle både for nasjonale myndigheter i sør og for internasjonale giverorganisasjoner. Men det har ikke vært tilfelle. FAOs rapport fra 2014 «Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition» hevder at småskalafisket har i stor grad blitt oversett. Nasjonale myndigheter i sør har ofte sett på småskalafisket som primitivt og gammeldags – noe som de helst vil kvitte seg med. Videre er det en kjensgjerning at fisk sjelden har blitt nevnt i planer og diskusjoner om matsikkerhet og ernæring i sør.

FAOs rapport hevder at fokus i fiskeriforvaltning og fiskeriforsking i mange tiår har vært knyttet til å skape en bærekraftig forvalting av fiskeressursene i sør, bl.a. hindre overfiske og bruk av ulovlige fiskemetoder. Dette er uten tvil et viktige mål. Men, oppmerksomheten har vært på fiskeressurser og bærekraftig forvalting, og ikke på menneskene som får inntekter og mat fra fiskeriene. Oppmerksomheten har således vært rettet mot fisk og ikke mot fiskerne og fiskehandlerne. Det har også vært liten fokus på hvem som har rettigheter til fiskeressurser og hvorledes disse rettighetene skal ivaretas. De sosiale virkningene av fiskeriene, knyttet til bærekrafts målene, er det tatt mindre hensyn til. Videre hevder FAO-rapporten at en vet alt for lite om hvem som er involvert i ulike arbeidsoppgaver innen småskalafisket: fangst, foredling, handel med fisk, produksjon og vedlikehold av utstyr, transport av fisken og hvem som er konsumenter og forbrukere av fisken. Ekspertgruppa stiller spørsmål om hvorledes interessene til de mange millioner av fattige kvinner og menn som er avhengige av fisket i sør, best kan bli ivaretatt.

Retningslinjene for småskalafisket

Kvinner kjøper fisk

Fattige kvinner kjøper fisk og selger videre til lav fortjeneste.

I 2011 startet FAO arbeidet med å utvikle egne retningslinjer for småskalafiske (SSF-retningslinjene). Utviklingen av retningslinjene involverte 4000 representanter knyttet til småskalafisket. Det har deltatt kvinner og menn fra fiskerisamfunn, frivillige organisasjoner, fisker-organisasjoner, kvinneorganisasjoner, fiske handlere, myndigheter og regionale organisasjoner i prosessen med retningslinjene. Aktører fra mer enn 120 land har deltatt. I 2014 ble retningslinjene vedtatt av FAOs fiskerikomite. Samtidig med publiseringen av ‘Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the context of Food security and Poverty Eradiction’ startet FAO et globalt program som skal støtte gjennomføringen av retningslinjene i land i sør.  Retningslinjene er oversatt til en rekke språk og fungerer nå som en «plattform» for å diskutere hvordan forholdene i småskalafisket kan bedres.

Retningslinjene foreslår en rekke tiltak som skal sikre at interessene til de som er avhengig av småskalafisket. Det skal ta hensyn til den økonomiske og sosiale konteksten. Mange som får sine inntekter fra småskalafisket er meget fattige og i stor grad marginaliserte. En vanlig person som handler med fisk er ofte en eldre kvinne som kjøper fisk for 20-50 kroner per dag, og selger fisken videre, med en liten profitt, til fattige konsumenter. Det er som regel fattige eldre kvinner som soltørker, røker og salter fisk når den ikke kan selges fersk lenger. Heller ikke for disse som bearbeider fisk er profittmarginene store. Når det ikke er store nok leveranser fra fiskerne til alle, noe som er vanlig, mister de mest ressurssvake sine små, men viktige inntektskilder. Mange av de mannlige fiskerne som arbeider på båtene tjener heller ikke mye. Her er det ikke heller ikke snakk om fast sysselsetting. Går fangsten går ned mister de jobben. Her kan man snakke om grupper av mennesker som passer inn i kategorien ‘leave no one behind’.

Støtte til SSF-retningslinjene fra FNs kvinnekommisjon

Under FNs kvinnekommisjon i New York 12-23 mars i år hvor situasjonen til kvinner og jenter på landsbygda ble diskutert ble også SSF-retningslinjene behandlet.  I konklusjonene fra Commsision on the Status of Women (CSW) ligger det en oppfordring til myndigheter, og andre aktører om å bruke SSF-retningslinjene i nasjonal politikk, i planer og programmer slik at rurale kvinner kan bli synlige aktører og delta i planlegging og avgjørelser. Norge har støttet arbeidet med å utvikle retningslinjene for småskalafisket og er nå en sentral giver i  FAOs globale program for gjennomføringen av SSF-retningslinjene.

fiskebåt

Foto: Bodil Maal

 

Skribent

Bodil Maal
Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!