• Klima   
  • Publisert 20. mars 2018
  • Stikkord

Ni grunner til at vi trenger trær i byene

Den 21. mars er det den internasjonale skogdagen. Årets tema er skog og bærekraftige byer. Stadig større andel av menneskene bor i byer, og i områder som gradvis urbaniseres.

Trær i en gate med en jente som sykler under.
Foto: Ivar Jørgensen

Om et par tiår vil tre fjerdedeler av oss bo i byer. Dermed blir det stadig viktigere hvordan vi tar vare på og planlegger bruk av trær i byområder.

Trær og skog i urbane strøk har mange funksjoner. Dette er noen av de viktigste:

1. Trær i byene binder karbon

Med stadig økende urbant areal blir det viktigere å bevare trær i byene. Det er gjort mange studier av karbonbinding i urbane områder. Noen viser at karboninnholdet i grøntområder i byene inneholder så mye som halvparten av karboninnholdet sammenliknet med en vanlig skog.

Få byer har så store skogområder innenfor bygrensen som Oslo, hvor over halvparten av kommunens areal er skog, men mange byer har store grøntområder. I Kina viser en studie av 439 byer at 20% av arealet i byene er grøntområder.

Mange steder i utviklingsland foregår det en gradvis urbanisering, og tiltak for å bevare trær og grønne soner her kan bidra til å opprettholde karbonbinding også i tett befolkede områder.

2. Trærne regulerer temperaturen

Byer blir gjerne varmere enn områder utenfor byene. Trær gir skygge og senker temperaturen i hus og på gater. Behovet for energibruk til luftkjøling reduseres.

Trærne reduserer vindhastigheten og kan dermed også senke oppvarmingsbehovet i kaldere strøk. Redusert behov for kjøling og oppvarming er kanskje en viktigere klimaeffekt enn selve karbonbindingen i trærne.

3. Trærne filtrerer luft og demper lydforurensning

Det er sunnere å bo i en by med trær. Trærne trekker ut forurensning fra luften. Både gasser og partikler kan fanges opp av trærne.

Når temperaturen dempes blir det mindre produksjon av smog. Temperaturvariasjon mellom områder med trær og områder uten trær bidrar til lokal vind som også kan bedre luftkvaliteten. Trær og vegetasjon er effektive virkemidler for demping av støy.

4. Trærne samler og bremser vann og reduserer dermed skadene ved kraftig nedbør

Trær bidrar til økt infiltrasjon i bakken, slik at mindre av vannet samles på overflaten. Trærne kan også bidra til reduserte skader etter kraftig nedbør ved at de fanger opp en del av vannet og bidrar til å bremse hastigheten på overflatevann.

5. Trær øker biodiversiteten i byene og bidrar til å øke matsikkerheten

Trærne utgjør i seg selv et artsmangfold, og de huser planter, dyr og insekter som ellers ville ha dårligere livsgrunnlag. Trær produserer frukt, nøtter og blader som kan bidra til økt matsikkerhet.

6. Trær i og rundt byene er en viktig kilde til energi og andre skogprodukter

I mange fattige land er trevirke den viktigste energikilden. Det arbeides mange steder med bynært skogbruk eller peri-urban forestry.

Jeg har besøkt flere norskstøttede prosjekter for å vurdere hva de har fått til, blant annet i Malawi og Uganda. Disse har blant annet bidratt til planting og bevaring av skog i utkanten av byer. Dette har gitt tilgang til brensel og bygningsmaterialer, i tillegg til å skape inntekter og levere andre økosystemtjenester.

7. Trærne gjør det hyggelig å bo i byene

I og med den økende andelen av verdens befolkning som bor i byer, er tilgangen til grønne områder i byene viktig for trivsel, helse og kultur. Det er attraktivt å samles i skyggen av et tre, og grøntområder bidrar til å gjøre byene attraktive for mennesker som skaper økonomiske verdier. Det kan gjelde alt fra en sykkelreparatør som har sitt verksted i skyggen av et tre, til en databedrift som velger å legge sin virksomhet til en grønn by.

8. Trær og grøntområder har stor helseeffekt

Det er de senere årene forsket en del på natur i nærmiljøet og helseeffekter. Det påvises klare positive helseeffekter og store besparelser i helseutgifter som resultat av lett tilgang til nære naturområder i og rundt byene.

9. Bevisstgjøring om betydningen av trær i byene kan bidra til økt miljøbevissthet

En viktig tilleggseffekt fra bevisstgjøring av byboere om trærnes betydning ligger i at det kan bidra til økt politisk vilje til å beskytte skogen utenfor byen.

De fleste trærne er fortsatt utenfor byene, men med snart tre fjerdedeler av oss bosatt i byer er det også svært viktig at vi har gode planer for bruk av trær i byene.

Se videoen om årets skogdag:

Filmsnutt om betydningen av trær i byene:

Gode lenker om trær i byer

Skribent

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!