• Klima   
  • Publisert 6. februar 2017

Private miljøinvesteringer øker kraftig

Organisasjonen Forest Trends publiserte nylig en rapport som viser at investeringer som både har et miljømotiv og et økonomisk motiv stiger kraftig. Investeringer som fyller kriteriene om at miljø skal være et spesifikt mål for investeringen steg med 62% fra 2013 til 2015.

kaffeplante
Kaffeproduksjon er ett eksempel på bransjer hvor private investorer samarbeider for å redusere avskoging. Foto: Ivar Jørgensen

 

  • Private selskaper øker sine miljørelaterte investeringer
  • Investorer søker i stigende grad etter investeringer med miljøprofil
  • Investeringene skjer oftere enn før i utviklingsland

Forest Trends har siden 2004 målt investeringer innen tre hovedområder: bærekraftig mat- og fiberproduksjon; bevaring at naturlige habitater og rent vann. Private investeringsbeslutninger innenfor disse sektorene har økt til over 65 milliarder dollar.

Investorene oppgir at de har tilgang til ytterligere 25 milliarder dollar som venter på å finne de riktige prosjektene. En stigende andel av investorene har utviklet egne miljøkriterier som er med på å styre investeringsporteføljen. Det er diverse investeringsfond som dominerer dette bildet, men enkeltforetak og organisasjoner spiller også viktige roller.

Matproduksjon og fiberproduksjon står for den største delen av investeringene. Flest miljøinvesteringer havner i Nord-Amerika (33%), mens en mer enn før havner i utviklingsland og nye markeder. I de siste årene har 29% havnet i Latin-Amerika, 19% i Oseania og 9% i henholdsvis Afrika og Asia.

Dette bekrefter en trend som vi observerer også innen det norske arbeidet med skogbevaring i utviklingsland. Stadig nye firma og grupperinger arbeider for å fjerne avskoging fra sine forsyningskjeder. Dette skjer blant annet innen palmeoljeproduksjon, tømmer og papirproduksjon, soya, kaffe og kjøttproduksjon. Stadig flere bedrifter ser det som lønnsomt å sikre forsyningskjedene mot miljøødeleggelser.

Norge bidrar til flere tiltak for å bringe mer privat kapital inn i investeringer som har målsettinger om bedre miljø. Dette kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra landbruk og skogbruk. Norges partnerskap med de tropiske skoglandene inneholder en rekke tiltak for å bedre samarbeidet med privat sektor om reduserte klimagassutslipp.

Det nye fondet som ble annonsert av Erna Solberg i Davos tidligere i januar er også et eksempel på dette. Her lover Norge opp til 800 millioner kroner til tiltak som skal bidra til investeringer som gir reduserte utslipp. Samarbeid mellom myndigheter, private selskaper og frivillige organisasjoner kan støttes gjennom dette fondet.

Store aktører innenfor den internasjonale forbruksvare-industrien som Nestlé, Mars, Unilever, Marks&Spencer og Metro har uttrykte sin støtte til det nye fondet. Unilever har allerede lovet å bidra med 200 millioner kroner over en fem års periode. Forventningen er at fondet vil bidra til investeringer på 14 milliarder kroner innen 2020.

Selv om det er store utfordringer på veien fram mot utslippsreduksjoner som monner sett opp mot målene fra Parisavtalen, er det oppmuntrende for oss som jobber med klimaspørsmål at privat sektor nå i økende grad ser egeninteresse i å gjøre mest mulig miljøvennlige investeringer.

Rapporten fra Forest Trends viser at de venter like stor eller større inntjening på de miljøvennlige investeringene som på andre investeringer. Miljøødeleggelser ses i stigende grad som en risiko som truer selve inntjeningen. Samtidig står nye land og aktører fram som mulige ledere i kampen mot klimaendringer. Dette gjør klimasatsingen litt mindre avhengig av politiske beslutninger, som i noen land kan framstå som uforutsigbare.

Skribent

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!