Gratulerer med lærerdagen!

Det er mange av oss som har en historie om hvordan den ene læreren har hatt stor betydning. Læreren som satt krav, ga ros, viste fram muligheter –gjorde at vi følte oss sett.

klasserom i Burundi
Det ikke mangel på deltagelse ved Stella Matutin skolen i Burundi. Elevene er raske til å rekke opp hånden når læreren stiller spørsmål. Foto: Ken Opprann

Den gode læreren kan bety enormt i et liv. Slik er det også ute i verden. Lærerens betydning er vel så stor i Norges samarbeidsland som her hos oss. Sosiale og økonomiske rammevilkår er mye vanskeligere enn her, – hvis foreldrene dine ikke kan lese avhenger enda mer av læreren.

Hvis vi skal bedre elevenes læringsutbytte i land som Malawi, Haiti, og Etiopia og også i Norge, må vi satse på god lærerkompetanse.

Norske åtteåringer rapporterte nylig i en undersøkelse at Norge er det landet der elevene trives aller best med læreren sin. Dette er verdifullt og gir et godt utgangspunkt for et godt læringsmiljø og gode læringsresultater. Gode læringsresultater og et godt læringsmiljø preget av trivsel med læreren henger sammen.

Norge ønsker gjennom sin satsing på utdanningsbistand å bidra til en styrking av lærerne, nettopp fordi det er nøkkelen til suksess.

For å få til gode læringsresultater og trivsel må lærerne ha gode arbeidsvilkår. De må ha et hensiktsmessig antall elever å gi opplæring til. I Norges samarbeidsland, som for eksempel Niger snakker vi om klasser på 60 elever, ikke om det skal være en klassestørrelse et sted mellom 20 og 30 elever, slik vi ofte diskuterer i norsk skole.

Lærere må også få anstendig lønn og som er tilgjengelig på en enkel måte. I mange av våre samarbeidsland må lærerne selv hente lønna i byer som ligger langt vekk fra den skolen de jobber på, og i noen land, som akkurat nå i Sør-Sudan, har lærerne ikke fått betalt på flere måneder. Det må være god infrastruktur med hensiktsmessige skolebygninger, latriner, tilgang til vann og skolemat (medbragt eller ikke). Lærere må få en god opplæring og muligheter til etterutdanning og kompetanseutvikling mens de er i lærerjobben.

I tillegg til dette må lærerne tas med på råd når det tas beslutninger om skolen og nasjonale planer for utvikling av lærerkvalitet og skolesystem lages. En god dialog med lærerne er nødvendig for at et land skal kunne gjennomføre sine planer innenfor utdanningssektoren. Dette ønsker vi fra norsk side å kunne bidra til at skjer.

Norge er med på å initiere og støtte et tiltak som kalles Lærerinitiativet.

Lærerinitiativet har som hovedformål å få de store aktørene som jobber med lærerspørsmål til å jobbe bedre sammen og gi bedre rådgivning og støtte til myndighetene i landene de jobber i.

En viktig aktør her er Education International, lærernes internasjonale organ, der Utdanningsforbundet i Norge er med. Unicef, Verdensbanken, Global Partnership for Education (GPE), UNHCR og ILO er også med i initiativet som koordineres av UNESCO.

Gjennom dette arbeidet ønsker Norge å bidra til at barn lærer mer på skolen gjennom å få opplæring av bedre kvalifiserte lærere.

Norge har siden 2008 også støttet og deltatt aktivt i nettverket Teacher Task Force for Education (TTF) som består av både utdanningsmyndigheter og bistandsaktører (multilaterale- og bilaterale bistandsorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner) og som har som formål å styrke bevisstheten om lærerens og undervisningens kritiske rolle for læring generelt og for å oppnå bærekraftsmål nummer fire om utdanning. TTF bidrar også til kunnskapsutvikling og deling om lærerspørsmål og gir bistand til landnivå om utforming av lærerpolitikk.

5. oktober er den internasjonale lærerdagen.

La oss bruke dagen til å tenke gjennom lærerens betydning. Den gode lærer er grunnsteinen i en god skole og et godt opplæringssystem. Bare gjennom gode lærere kan vi bedre læringsresultatene globalt. La oss jobbe sammen for å nå målet.

Gratulerer med lærerdagen!

Les også: World Education Blog

Skribent

Elin Ruud
Elin Ruud Seniorrådgiver, seksjon for utdanning

Stikkord

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!