Lesing åpner dører! Verdens Literacy day.

8. september feirer vi Verdens Literacy day for 50ende gang. Literacy-begrepet er vanskelig å oversette til norsk, men kan forsøksvis oversettes med skrive- og lesekyndighet.

skoleklasse i Burundi
Stella Matutin er Burundis eldste skole, og har mer enn 1000 elever fra 1. til 6. klasse.

Det vil si ferdighetene å kunne lese og å kunne uttrykke seg skriftlig. I tillegg innebærer literacy-begrepet et element som gjelder kjennskap til hvordan tekster brukes og forstås.

Lesing åpner dører!

Å kunne lese, kunne trekke ut mening fra bokstavene på et papir, en plakat eller på en skjerm gir muligheter. I Norge anser vi lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter.

Det vil si at vi mener disse ferdighetene er nødvendige for læring i alle fag og at det er ferdigheter som hjelper deg å oppnå andre ferdigheter. Derfor er det så viktig å kunne lese.

Lesing gir mulighet for kunnskap i alle fag som kjennskap til lokal historie, kunnskap om jordbruk, planter og frø og kunnskap om demokrati, valg og rettigheter.

Å selv kunne uttrykke seg gjennom tekst, gjennom skriving, forsterker muligheten for kunnskap og påvirkning ytterligere fordi det legger til rette for interaktivitet og læring.

Tilstrekkelige lese- og skriveferdigheter er en viktig målsetning innenfor FNs bærekraftsmål 4 om utdanning, -innen 2030 skal det sikres at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn lærer å lese og skrive.

Morsmål er best

Forskning viser at det å knekke lesekoden går mye lettere dersom språket er kjent og aller best dersom det skjer på barnets morsmål.

I mange av Norads samarbeidsland har barn ikke tilgang på opplæring på et språk de forstår og de har lærere som heller ikke behersker språket de skal lære bort. Slik er det for eksempel i Niger, der elevene på skolen bruker fransk som læringsspråk. Dette gjør veien til lese og skrivekyndighet mye vanskeligere.

Når lærerne selv heller ikke behersker fransk, er det ikke rart at læringsresultatene blir svært dårlige. Fra norsk side jobber vi for at flest mulig barn skal få opplæring på morsmål og at de skal ha tilgang til læremidler på morsmål.

Dette gir det beste utgangspunktet for barnas læring. Norge har engasjert seg i det internasjonale samarbeidsprosjektet «Global Book Alliance» som arbeider for bedre tilgang til gode læremidler på et språk barna kan forstå, helst på barnas morsmål.

Det går framover, men det er langt å gå.

Globalt ser det ut til at barns leseferdigheter blir bedre, men det er lang vei frem til at alle barn har et svært basalt kompetansenivå i lesing og skriving. Jenter, barn med spesielle behov og andre marginaliserte grupper er spesielt utsatt for ikke å få de kunnskapene som er nødvendige for å klare seg i samfunnet.

Derfor må vi jobbe videre med å gi så mange som mulig den makten det er å kunne lese og skrive. Vi må heller ikke glemme det store antallet voksne som er analfabeter og som trenger leseopplæring. Det er fortsatt 758 millioner voksne som ikke kan lese eller skive en hel setning.

To tredjedeler av disse er kvinner. Dette betyr at en betydelig andel av verdens befolkning er fratatt muligheten til å delta aktiv i arbeids- og samfunnsliv. UNESCO har lenge vært en forkjemper for å gi alle tilgang til lese og skriveopplæring uavhengig av hvor i verden man bor. Dette arbeidet deltar Norge aktivt i.

Sats på lesing!

Lesing åpner dører, -du får kunnskap, -du kan kreve din rett, -du kan forstå et system og forsøke å bygge din framtid. Lesing gir glede og lesing gir stolthet over egen kultur og bakgrunn.

La oss sammen feire FNs 50ende dag for lesing og skriving vel vitende om at det vil ta lang tid før en markering av dagen blir overflødig.

Skribent

Elin Ruud
Elin Ruud Seniorrådgiver, seksjon for utdanning

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!