• Stikkord

Vi feirer læreren!

Læreren er den enkeltfaktor i skolen som betyr mest for elevers læring. Derfor satser Norge, med statsminister Erna Solberg i spissen, sterkt på utdanning i bistanden.

Skoleklasse i Burundi
Stella Matutin skolen i Bujumbura er landes eldste. Bygd i 1958 har den nå mer enn 1000 elever fra 1. til 6. klasse. I frimuttene spiller gutta fotball, mens jentene klapper og danser i en form for «følg lederen». I klasserommene er det ikke mangel på deltagelse. Elevene er kjappe til å rekke opp hånden og sier «vær så snill» når læreren stiller spørsmål. Tiltaleform og deltagelse i undervisningen vitner om respekt og lærerne aksepterer ikke slapp disiplin i klasserommet.

5. oktober er den internasjonale lærerdagen. Det gir en god anledning til å stoppe opp og tenke over den gode lærerens betydning. Alle har vi historier om hva den gode læreren har betydd for oss og våre valg i livet. Vi ser også hvordan våre barn vokser og lærer gjennom møter med den gode læreren som ser akkurat dem. Vi vet hvor viktig den gode læreren er for vår utvikling og for de muligheter vi får og tar. Forskning støtter opp om dette og viser at læreren har størst betydning for elevenes læring.

Det er ikke ett fasitsvar på hvordan den gode lærer skapes, men vi vet det blant annet handler om god lærerutdanning, god kompetanseutvikling underveis i arbeidslivet, gode rammevilkår og et godt lærerkollegium. Dette er en utfordring i vårt rike land Norge, men det er en enda større utfordring i fattige land rundt om i verden.

God utdanning til alle

Den gode læreren er viktig over hele verden. I FNs 70. generalforsamling som pågår i disse dager ble verdens ledere enige om flere mål for verdens utvikling framover. Det er også et spesifikt mål om utdanning, der lærere er nevnt eksplisitt.
Utfordringene knyttet til å sikre gode lærere er mangfoldige: riktig rekruttering, lærerutdanning av god kvalitet, kompetanseutvikling for lærere, og det å klare å beholde gode lærere i yrket. Dette er reelle utfordringer både i Norge og Norges samarbeidsland i fattigere deler av verden.

I Niger er utfordringene lærere står ovenfor overveldende. Rammevilkårene deres er svært utfordrende. Fattigdom og sult gjør lærernes hverdag ekstra vanskelig. Svært mange elever har også så dårlig kosthold at det gjør det vanskelig for dem å lære. Lærerne har lite tilgang til læremateriell, dårlige skolefasiliteter og det er en stor andel ukvalifiserte lærere som ikke har den nødvendige kunnskap og erfaring. Likevel har Nigers lærere stor yrkesstolthet og stå på vilje, selv om oppgaven er formidabel.

I Etiopia har læreren i gjennomsnitt 55 elever per klasse. Norske lærere vil forstå at dette er en stor utfordring som disse lærerne møter hver skoledag. Likevel er Etiopia et eksempel på et land der innsatsen for å skaffe gode lærere har virket. Landet har siden 1999 hatt en gjennomsnittlig vekst av lærermassen på 11 prosent. Dette vil på sikt gi lærerne bedre arbeidsvilkår og gi bedre læring for elevene.

Sats på læreren

Vi ser hvordan utdanning står i en nøkkelstilling for å få til økonomisk vekst, demokratibygging, helseforbedring og bedre levevilkår for den enkelte. Derfor satser Norge, med statsminister Erna Solberg i spissen, sterkt på utdanning i bistanden. For å forbedre kvaliteten på den opplæringen som gis er læreren den mest sentrale faktoren å gripe fatt i.

Som en oppfølging av konferansen om utdanning for utvikling i Oslo i sommer er det tatt et initiativ fra norsk side for å styrke den samlede globale innsatsen for å bedre tilgangen til og kvaliteten på lærere. Initiativet samler internasjonale aktører som UNESCO, Global Partnership for Education (GPE), Education International, Unicef og Verdensbanken.  Intensjonen er at alle skal samles for å få til et felles løft for lærerkvaliteten i verden. Initiativet skal føre til handling på landnivå slik at flere barn får god undervisning.
For å mobilisere til økt finansiering av utdanning i utviklingsland, har også statsminister Erna Solberg tatt initiativ til opprettelsen av en ny internasjonal kommisjon som skal ledes av FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown. Kommisjonen hadde sitt første møte 29. september.

Takk til lærerne

La oss i dag på den internasjonale lærerdagen takke lærere verden over for den innsatsen de gjør hver dag i møte med elevene sine. La oss sammen engasjere oss for å gi dem bedre rammevilkår og legge til rette for å gi dem muligheten til å bli den beste læreren de kan bli.
Kjære lærere, takk for innsatsen, verden over!
Gratulerer med lærerdagen!


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!

  • Inger Lise Fevang Jensen

    Gratulere med dagen! På Norges lærerforenings første landsmøte, 8. august 1896, ba delegatene daværende Kunnskapsdepartement om å skaffe fram «sundhetsstatistikk» for norske folkeskoler. Så framsynte var de norske lærerne i vårt fattige land. Departementet gjorde det. Dermed fikk Norges lærerforening det datagrunnlaget de trengte for å kreve titak for å bedre det fysiske artbeidsmiljøet i skolen. Landslaget for mat og helse i skolen bevisstgjør
    nasjonale og lokale skolemyndigheter på hvor viktig det allmenndannende faget mat og helse er for barn og unges livsmestring. God opplæring i faget bedrer
    folkehelsa, minsker sosiale ulikheter i helse og bidrar til at barn og unge kan mestre eget hverdagsliv. Den gode lærer forstår sin egen tid, interesserer seg for samfunnsutviklingen, ser hvilke utfordringer barn og unge lever med – og står opp for fellesskapets verdier.