Catch 22 for kvinner i Sudan: Voldtektsofre straffes

For 100 år siden risikerte ugifte kvinner i Norden som ble gravide, å bli utstøtt av familie og venner. Stigmaet knyttet til det å bli alenemor var enormt. Ved Københavns rikshospital kunne enslige kvinner føde anonymt i håp om å unngå skammen. Noen fødte der for å redde en gift barnefar fra rettsforfølgelse, slik Astrid Lindgren gjorde i 1926 da hun som ugift 19-åring fikk sin sønn Lasse.

Langt fra alle fikk den samme muligheten som Astrid Lindgren. Selv i dag løper enslige gravide en stor risiko i mange land. Sudan er ett av disse. Her finnes det ingen fristeder hvor de kan føde trygt. Graviditet utenfor ekteskapet straffes med piskeslag, selv om den er resultat av voldtekt. Selv unge jenter som har blitt voldtatt kan dømmes for utuktig omgang hvis de ikke kan vise til fysiske skader.

I straffeloven er voldtekt definert som et samleie som finner sted uten samtykke utenfor en ekteskapskontrakt. Selv samleie utenfor ekteskapskontrakter er straffbart og kan straffes med 100 piskeslag for ugifte og steining til døde for gifte.

Denne sammenblandingen mellom voldtekt, utroskap og utuktig omgang har store konsekvenser for voldtektsofre. For å bevise utroskap kreves tilståelse, fire mannlige vitner og graviditet hos ikke-gifte kvinner. Når den samme bevisbyrden blir lagt på voldtektsofre, går gjerningsmannen fri hvis han ikke tilstår eller fire mannlige vitner går god for voldtektsofferets historie.

Samtidig står voldtektsofferet, siden hun har anmeldt den kriminelle handlingen og dermed tilstått at hun har hatt seksuell omgang, i fare for å bli straffet dersom hun ikke kan vise til fysiske saker som en følge av at hun har prøvd å gjøre motstand.

Hvis du ikke kan bevise voldtekt, blir du forbryter

Sitat fra en aktivist i Sudan.

Under et seminar i Norad i januar 2015 fortalte forsker Liv Tønnessen fra Chr. Michelsens Institutt (CMI) om gjentatte menneskerettighetsbrudd og en rettspraksis som spesielt rammer kvinner. Sammen med den sudanske, kvinnelige forskeren Samia al-Nagar har hun utført en studie som har fått støtte over det norske bistandsbudsjettet: «Fanget mellom voldtekt og utroskap: Kvinners kamp mot seksualisert vold og for rettferdighet i Sudan.»

Sudanske kvinneaktivister har arbeidet iherdig for en reform av voldtektsloven. Den ble for alvor satt på agendaen i kjølvannet av den væpnede konflikten i Darfur der den internasjonale straffedomstolen har lagt frem beviser for at kvinner og barn har blitt systematisk utsatt for seksuelle overgrep.

I februar år ble kvinneaktivistene hørt. Det sudanske parlamentet vedtok en reform i straffeloven som skiller klart mellom voldtekt og utroskap. Men slaget er likevel ikke vunnet. I loven om bevis er voldtekt og utroskap fremdeles blandet sammen. Kvinneaktivister argumenterer for at lovendringen dermed ikke vil føre til bedre rettssikkerhet for voldtektsofre, og beskylder parlamentet for å drive et spill for galleriet.

Kjønnsbasert vold som begrep er stigmatiserende og personer som er involvert i slikt arbeid blir sett på som motstandere av regimet.

Sitat fra en aktivist i Sudan.

Tønnessen og al-Nagar har intervjuet dommere om hvordan voldtekt håndteres i det sudanske rettsapparatet. Siden straffeloven fra 1991 og barneloven fra 2010 er motstridende, har de valgt å se spesielt på voldtekt av barn.

Ifølge barneloven er man et barn frem til man fyller 18 år. Denne loven kriminaliserer også voldtekt av barn. Loven sier videre at barn ikke kan samtykke til samleie, men skillet mellom et barn og en voksen er fysiske tegn på pubertet, noe som gir dommere stor makt. Jenter under 18 år straffes for utuktig omgang selv i voldtektssaker fordi de har kommet i puberteten.

Studien ligger ute på Forskningsrådets og CMIs nettsider.  Den er den første vitenskapelige kartleggingen som er gjort på dette temaet i Sudan. Funnene kan for eksempel brukes til å argumentere for å bedre kvinners situasjon, i dialog med myndigheter, det sivile samfunn, medier og andre pådrivere. Forskningen gir verdifull kunnskap som kan legges til grunn for norsk innsats for likestilling i samarbeidsland.

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!