Sultens pris

I februar 2014 besøkte jeg Mosambik. Da talte jeg 17 store byggekraner fra utsikten jeg hadde på hotellet i Maputo. Det var byggevirksomhet over alt. Det var også mange utenlandske forretningsdelegasjoner på hotellet som vitnet om stor interesse for landet og spesielt mulighetene innen gass og olje.

Kvinne ligger på bakken

Stunting er underernæring som fører til for lav vekt i forhold til høyde og for lav høyde i forhold til alder

Men mange rapporter viser at det er liten sammenheng mellom de siste års sterke økonomiske vekst i Mosambik og redusert fattigdom.  I februar 2015 ble resultatene fra den andre nasjonale studien av matsikkerhet og ernæring i Mosambik publisert. Undersøkelsen, som ble gjennomført i 2013, viser alarmerende resultater. Mens tusenårsmålet om å halvere antall underernærte innen 2015 har dokumentert positive resultater i Asia og Latin Amerika – er det få resultater å vise til i Øst-Afrika og Mosambik.

«The Cost of Hunger»

Problemene knyttet til stunting er en av de mest underrapporterte tragediene i verden

Verdens Matvareprogram i samarbeid med den Afrikanske Unionens kommisjon og NEPAD Planning and Coordinating Agency har i senere år støttet afrikanske land i studier hvor  kostnadene ved sult beregnes. I en etiopisk studie ble det beregnet  at de årlige kostnadene som følge av underernæring blant barn tilsvarer 16.5 prosent av Etiopias BNP (2009).  Underernærte barn er kostbare for helsesystemet og skolesystemet. De må gå om igjen på skolen og mange dropper ut. Som voksne blir de mindre produktive, og de som ikke kommer i arbeid representerer et tap for den økonomiske produktiviteten.  Hele 67% av den voksne befolkningen i Etiopia har lidd under «stunting» som barn, ifølge NEPADs rapport om Etiopia.

Svært høye tall på stunting

Gutt bærer kurv med mat på hodetStunting er underernæring som fører til for lav vekt i forhold til høyde og for lav høyde i forhold til alder. På UNICEFs hjemmeside står det at «stunting» er en stor menneskelig tragedie, både for dem det gjelder og for samfunnet som helhet. Stunting er forårsaket av kronisk underernæring de første leveårene. Barna blir kortvokste, hjernens utvikling hemmes og den kognitive kapasitet reduseres. Med andre ord, underernæring fører til mental og fysisk underutvikling, av permanent karakter. Dette igjen fører til en evig spiral av fattigdom, dårlig ernæring, sykdom og skjev fordeling. Undersøkelser viser at i Mosambik er 43 prosent av barna under fem år (barn i alderen fra 6-59 måneder) ‘stuntet’. Dette tallet har ikke endret seg de siste syv årene siden den første undersøkelsen om dette temaet ble gjennomført. I den samme syvårsperioden har en hatt en sterk makroøkonomisk vekst. I følge UNICEF er problemene knyttet til stunting en av de mest underrapporterte tragediene i verden. I Mosambik er forekomsten av stunting høyest i nordlige og midtre provinsene  av landet (44-52 prosent). For lite mat og gjentatte sykdommer, er i seg selv et resultat av fattigdom og familiens evne til å sørge for barna. Fattige mangler tilgang på rent vann og det er ofte langt til helsesenteret. For et stunted barn er ofte de kognitive skadene uopprettelige.

Matvaresikkerhet

24 prosent av husholdene i Mosambik , dvs. ca 1.1 mill hushold opplever kronisk usikkerhet når det gjelder tilgang på mat og 3.5 prosent, omlag 168 00 hushold opplever akutt matmangel. Usikkerhet i tilgang på mat er størst provinsene Cabo Delgado, Zambezia, Tete og Gaza. I disse provinsene opplever mer enn 30 prosent av husholdene usikkerhet. Usikkerhet i tilgang på mat er størst på landsbygda.

Landbruket

Mosambik har en jordbruksøkonomi preget av små enheter, med lav produksjon og lav produktivitet. Kvinner produserer 60-80 prosent av maten som konsumeres lokalt. Omkring 70 prosent av befolkningen bor på landsbygda og henter sitt levebrød fra jordbruket. Til tross for en betydelig vekst i jordbruksproduksjonen i senere år er det fortsatt slik at landet er nettoimportør av landbruksprodukter. 98 prosent av arealet i jordbrukssektoren et avhengig av regnvann til rett tid og i riktige mengder for å oppnå gode avlinger. Klimaendringer har påvirket produksjonen i enkelte år. Problemer med husdyrhelse har også hatt negative konsekvenser for produksjonen av mat. Innen landbruket er det et skrikende behov for støtte kvinnelige småbønder som produserer for det lokale markedet.

Sats på kvinners rettigheter og likestilling!

Skal en nå barna må en styrke kvinnene og en må satse på sektorene kvinnene arbeider i – jordbruk, vann, sanitær, jenters utdanning

Dersom en skal bedre barns ernæringsituasjon må problemet angripes fra mange kanter.  Kvinner har en sentral rolle i alle de avgjørende sektorene som må fungere dersom stunting skal reduseres. Det er kvinner som står for den lokale matproduksjonen, det er kvinner som har ansvar for å hente vann, det er kvinner som vanligvis tar barna til helsesentret, det er kvinner som må ha kunnskap om ernæring etc. Skal en nå barna må en styrke kvinnene og en må satse på sektorene kvinnene arbeider i – jordbruk, vann, sanitær, jenters utdanning. Stunting viser med tyngde at «kvinners verden» ikke blir prioritert nok. Det viser også at kvinner ikke har nok politisk makt til å påvirke hvordan nasjonale budsjetter fordeles og hva som prioriteres. Jeg husker selv en kvinne som fortalte om et lokalt helsesenter. Hun fortalte at det verken var vann og toalett på helsesenteret. Kvinnene måtte bringe med seg vann og de gravide kvinnene må grave hull bak helsesenteret når de skulle på do. Da jeg stod utenfor helsesenteret raste det en rekke store hvite Mitsubishi Pajeroer forbi på veien. En av Pajeroene hadde vært nok til å bygge et skikkelig helsesenter, sa hun tørt.

Jeg snakket med flere av forretningsfolkene jeg traff på hotellet i Maputo, «trickle down» perspektivet preget deres utviklingstenkning. De mente at større økonomisk vekst, gjennom utenlandske investeringer og næringsutvikling var nøkkelen til redusert fattigdom og bedre matsikkerhet blant den fattige befolkningen. Undersøkelsene om fattigdom og ernæringssituasjonen i Afrika viser imidlertid at økonomisk vekst ikke er en tilstrekkelig betingelse. Utfordringene knyttet til fattigdom, matvaresikkerhet, kvinners livsvilkår og faren for at barn blir stunted, krever egne konkrete tiltak i utviklingssamarbeidet.

Skribent

Bodil Maal
Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!