• Debatt   
 • Publisert 12. mars 2015

Hvilken merverdi har egentlig norske organisasjoner?

Norske bistandsorganisasjoner skal ha merverdi i sitt samarbeid med partnere i fattige land. Altså verdi ut over tilførsel av bistandspenger. Men hva betyr dette i praksis?

Norad legger vekt på stikkordene i lista nedenfor, men lista er ikke uttømmende. Hva mener organisasjonene selv, og hva gjør de for å dokumentere merverdien? Spørsmålet går også til relevante tenketanker, instituttmiljøer og andre som er opptatt av norsk støtte gjennom frivillige organisasjoner til sivilt samfunn i sør.

Noen stikkord for Norads vurdering av merverdi:

 

Merverdi må identifiseres i alle ledd – fra Norad til målgruppe

Merverdi må være større enn merkostnad

Merverdien må være relatert til resultater for målgruppen

Merverdi kan være:

 • Kontroll med at pengene blir brukt effektivt til formålet
 • Synliggjøring av resultater og dokumentasjon av utviklingseffekter
 • Kobling av relevant kunnskap og erfaring med god forståelse for situasjonen og mulighetene hos lokale partnere
 • Reelle, lyttende og stabile utviklingsaktører som bygger sine prioriteringer på samarbeidspartnernes behov, styrker deres legitimitet og kapasitet til samfunnspåvirkning
 • Bistand til lokale partneres organisasjonsutvikling slik at de blir sterke og levedyktige aktører som på egne premisser kan fremme en relevant og bærekraftig sivilsamfunnsutvikling
 • Gi lokale krefter tro på seg selv, støtte opp om lokalt samarbeid, fasilitere alliansebygging
 • Systematisk, fleksibelt og forutsigbart arbeid med norsk utfasing – parallelt med at lokale partnere gradvis styrker sin evne til å mobilisere egne ressurser.

Innsamling av midler er bra, men ikke en merverdi i seg selv.

Utfordringen i enhver diskusjon om utvikling er at den foregår med ord og uttrykk som har mange betydninger. Et slikt eksempel er begrepet merverdi. Ifølge den tyske idehistorikeren Reinhard Koselleck er denne flertydigheten et felles kjennetegn ved alle politiske begreper. Han hevder at de er kulturelt og historisk konstruerte og må forståes i kontekst av hvem som besitter definisjonsmakten, med andre ord hvem som har makten til å definere hva som er merverdi for hvem.

En evaluering av noen norske organisasjoners merverdi i 2014 (Norads Evalueringsrapport 5/2014 «Added Costs. Added Value?» definerte ikke begrepet, men nøyde seg med å vise til at de norske paraplyorganisasjoner og nettverkene som ble evaluert har ulike oppfatninger av hva som er deres merverdi i det totale arbeidet med å konvertere innsatsfaktorer (penger, arbeid, andre innsatsfaktorer) til utviklingsresultater. Dette meningsspriket avspeilet ifølge rapporten en ambivalens med rot i strukturelle forhold og organisasjonenes historie. Deres merverdi har historisk delvis vært begrunnet i en forvaltningsmessig avlastning for Norad og delvis i en oppfatning av fortrinn basert på felles mål og verdier med partnere.

Det må legges vekt på at sivilsamfunnet i en rekke fattige land har blomstret kraftig og blitt sterkere i løpet av de siste 10-20 årene. Når de lokale partnerne har like god eller bedre kunnskap både om kontekst, om resultatmåling og om ulike sektorer – hva blir de norske organisasjonenes merverdi da?

Diskusjoner om merverdi foregår i alle land som gir bistand. Diskusjonen konkretiseres gjerne til:

 • Overføring av teknisk kompetanse i et fag eller en sektor (utdanning, helse, vann/sanitær, miljø, styresett, fred og forsoning, forskning etc.)
 • En måte å samhandle på (mønster av tillit, gjensidig læring, flate sosiale strukturer, likestilling osv.)
 • Kulturelle holdninger som påvirker samhandlingen (verdier som ærlighet, jevnbyrdighet, fleksibilitet, upartisk, effektivitet og hardt arbeid)
 • Påvirke norsk utviklingspolitikk i retning større respekt for menneskerettigheter, inkl. likestilling, konflikthåndtering, støtte til sårbare grupper, økonomisk vekst, næringsutvikling og fordeling mm.

Hvordan dokumenterer vi effekter av innsats langs disse dimensjonene? Hva slags indikatorer har vi og som er rimelig enkle å bruke?

Hva betyr merverdi i praksis

Det kan være nyttig med litt teoretisk forståelse av begrepet satt i kontekst. I en systemmodell vil produksjon av merverdi skje i interaksjon mellom systemets egne ressurser (organisatoriske/materielle). Det vil også trekke til seg ressurser utenfor systemet, slik mange forestiller seg at god bistand gjør. Jo mer åpent systemet er, desto større vil interessen være for at indre og ytre ressurser kobler seg sammen og øker merverdien, ifølge modellen.

Aktøranalyse er viktig for å teste holdbarheten av denne modellen. Hvilke ledd i en lang bistandskjede er det som skaper hva slags merverdi, i hvilke mengder, for hvilke formål og for hvilke mottakere ? Hva er ferskvare og hva er holdbar merverdi? Den ultimate legitimiteten i all merverdiskaping er utviklingseffekten hos dem som er mål for utviklingsarbeidet.

Invitasjon til debatt

Til tross for utfordringene som en slik analysemodell byr på bør det være mulig å dokumentere bedre enn i dag hva norske frivillige organisasjoner bidrar med av merverdi utover pengetransaksjonene.

Norad ønsker å bli klarere og mer systematisk i sine krav til hvordan organisasjonene dokumenterer sin merverdi. Mange norske organisasjoner er svært dyktige, men samtidig kan de være dyre i drift. Høy merverdi og gode dokumenterte resultater kan forsvare høye kostander. Det er viktig å vise hvordan lokale partnere har blitt styrket gjennom samarbeidet med en norsk partner. Partnervurderinger vil være viktige referanser i denne sammenheng. Men partnere som mottar norske penger har også sine egne interesser å ivareta. Derfor må sluttbrukerperspektivet trekkes aktivt inn når spørsmålet om merverdien skal besvares.

Vi inviterer med dette de norske bistandsorganisasjonene til en diskusjon om hvordan de selv forstår sin merverdi og hvordan den dokumenteres. Vi håper også at andre med synspunkter på dette spørsmålet lar seg engasjere og tar pennen fatt.

Skribent

Ivar Evensmo
Ivar Evensmo Seniorrådgiver ved seksjon for likestilling og menneskerettigheter

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!