• Helse   
  • Publisert 19. november 2014

Milliarder i vasken og rett i dass

I dag er det Verdens Toalettdag. 2,5 milliarder mennesker har ikke tilfredsstillende sanitære forhold og 800 millioner mennesker har begrenset tilgang til rent drikkevann. Vann og avløp henger nøye sammen, og hver dag dør det rundt 10,000 mennesker på grunn av vannbårne sykdommer som malaria, dysenteri, kolera og ulike former for diare.

Vann er liv, sanitet er verdighet

Vann har blitt en menneskerettighet og det er et ordtak som sier ‘Vann er liv, sanitet er verdighet.’ Viktigheten av rent vann og fungerende toalettforhold er allment kjent og her hjemme tar vi det som en selvfølgelighet. Men det er ingen selvfølgelighet i det hele tatt – selv ikke for oss – det koster enormt mye og det er mange utfordringer. Et fokus på Norge kan belyse de globale utfordringene og mulige alternative løsninger.

Hvis det er en ting de fleste bilister har til felles, så er det frustrasjon over forsinkelser når det nok en gang er lange køer fordi det er store høl i veien og noen rør repareres. Forsinkelsene er en ting, men i alle fall i dag kan man kanskje ta seg litt tid til å tenke på og glede seg over at det faktisk skjer forbedringer og vedlikehold i den ‘usynlige byen’ under bakken: livsårene for velferden over bakken.

I Norge er det omtrent 51,000 kilometer med offentlige hovedavløpsledninger og omtrent 44,000 kilometer med drikkevannsledninger. Tilsammen tilsvarer det rør som går mer enn to ganger rundt ekvator bare for at vi skal ha rent vann i springen og kunne gå på do! I tillegg er det store private systemer. Med fem millioner mennesker betyr det at hver eneste person i Norge har i gjennomsnitt over ti meter med offentlige avløpsrør og over åtte meter med drikkevannsrør. Hvis hele dette systemet skulle bli bygd nytt i dag, vil det koste mer enn 1000 milliarder kroner, eller nesten et helt års statsbudsjett. Privat oppussing av bad og toalett er dyrt, men for at dette skal fungere vil det i tillegg være en kostand på 200,000 per person hvis det skulle bli bygd i dag. Det er når vi spyler ned i toalettet og det er ute av syne og sinn for oss, at de store utgiftene begynner. Ikke bare har rent vann med drikkevannskvalitet blitt renset og pumpet inn i klosettet, våre etterlatenskaper starter sin lange ferd til renseanleggene.

Dessverre er ikke verdien av dagens vann-og avløpsnett verdt 1000 milliarder, fordi mange steder er systemene gamle og trenger vedlikehold og oppgraderinger. For å opprettholde akseptabel standard i 2030 er det nødvendig å investere nærmere 300 milliarder kroner. I tillegg er den årlige utgiften på ca. 15 milliarder kroner og mer enn 10,000 personer er ansatt i landets 1600 vannverk, 2600 renseanlegg og andre nødvendige bedrifter for at vi skal ha et tilfredsstillende vann-og avløpssystem.

Selv om vi har et fungerende vannsystem i Norge, så er det sårbart. Giardia-epidemien i Bergen i 2004 viste hvor alvorlige konsekvenser forurensing av drikkevann kan få selv i Norge. Et stor problem med aldrende rørsystemer er at selv om vann- og kloakkrør er separate, så er de som oftest gravd ned i samme grøft. Rustne rør og lekkasjer kan medføre at forurensinger kommer inn i drikkevannssystemene med ekstremt store og alvorlige følger. Giardia-epidemien var forårsaket av forurensing av drikkevannskilden – like store og større problemer kan oppstå hvis kloakk flyter inn i drikkevannet.

Et fokus på Norges behov for vedlikehold og oppgradering av vann-og avløpssystemene belyser også globale utfordringer. Selv om vann har blitt en menneskerett og vi hvor som helst kan tappe rent vann fra springen og benytte oss av toalettfasiliterer i dette langstrakte land, så må ikke det forlede oss til å tro at det er gratis. Snarere tvert om. Heldigvis fins det i dag mange rimeligere løsninger og alternativer for fattigere land som skal bygge ut vann-og avløpssystemer. Den teknologiske utviklingen når det gjelder tørrklosetter og ulike komposteringsmuligheter skjer i en rivende fart til en stadig lavere kostnad som har spesiell relevans og viktighet for landsbygdsutviklingen, for eksempel i Afrika. Den økte urbaniseringen i den fattigere delen av verden representerer derimot en annen utfordring hvor tilfredsstillende systemer i større grad må legges i rør med tilsvarende høyere kostnader.

Uansett om det er rike eller fattige land, er viktigheten av fungerende vann- og avløpssystemer fundamental

Uansett om det er rike eller fattige land, er viktigheten av fungerende vann- og avløpssystemer fundamental. Når man i Norge i dag gjør sine nødvendige ærender og avslutter med viktig papirarbeid før hendene blir vasket i vasken på det lille rommet, så føles det kanskje ikke spesielt luksuriøst, men man er del av en 1000 milliarder-investering hvis den ble bygd i dag. Verdens Toalettdag retter fokuset på de som ikke har denne luksusen.

Stikkord

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!