Korrupte eliter og fordeling av makt

Hva slags samfunnsutvikling bidrar vår utviklingspolitikk til, og hvordan kan vi sikre oss at vår støtte ikke forrykker maktbalansen i feil retning?

Jeg tillater meg å stille spørsmålene etter at Eirik Jarl Trondsen spurte «hvor lenge skal vi støtte korrupte eliter i fattige land, når de samme elitene har skylden for at befolkningen i disse landene fortsetter å være fattige?» i Aftenposten 16. juli. Trondsen som er selvstendig næringsdrivende og har bodd mange år i Kenya, mente at landet er et «glimrende eksempel på hvordan internasjonal bistand understøtter maktelitene i fattige land da giverlandene med sine overføringer overtar deler av statens ansvar».

Min gode kollega Ivar Evensmo og jeg svarte kort på innlegget i Aftenposten onsdag 30. juli, blant annet at «kenyanerne former selv sin politiske fremtid, og bistandens påvirkningskraft er begrenset. Men at vår støtte kan bidra til at landets egne innbyggere skaper seg en bedre framtid der det på sikt ikke vil være behov for internasjonal bistand».

Fordi spørsmålet Trondsen stiller er så viktig, tillater jeg meg å tenke videre i dette blogginnlegget. Selv har jeg mange ganger stått i slumområder og vært fortvilet over de ansvarlige myndighetene som har sviktet sine svakeste. Så svaret mitt er enkelt: Vi skal ikke støtte korrupte og autoritære eliter. Vi skal støtte konstruktive krefter som utfordrer dem. Men hvordan gjør vi det?

Omfordele makt?

Den aller viktigste jobben for å bekjempe korrupte eliter, gjøres av interne krefter, noen ganger med bistand utenfra. Derfor støtter du og jeg fagforeninger, kvinnegrupper, tenketanker og andre gode krefter som på hver sin måte jobber for demokratisk fordeling av makt.

Men makt er en vanskelig begrep som sjeldent lar seg omfordele uten kamp. I verste fall kan omfordeling bety at makt flyttes fra en undertrykker til en annet.

Som saksbehandler i Norad er dette ett av mine store tankekors når jeg vurderer søknader. På hvilken måte er organisasjonene vi støtter med på å omfordele makt, bidra til demokratisering og til syvende og sist utvikling? Hvordan unngår vi å støtte opp om en elite som motarbeider god utvikling?

Bygge skoler?

Trondsen innvender at bistand overtar deler av statens ansvar og dermed reduserer presset på staten. Dette kan skape en symbiose mellom korrupte regimer og bistandsapparatet. Norsk sivilsamfunn støtter kenyanske frivillige organisasjoner som driver helseklinikker, bygger skoler og hjelper gatebarn.

I Norad passer vi på at prosjektene vi støtter, er koordinert med vedtatte nasjonale strategier. Men er vi da i realiteten med på å fjerne ansvaret fra myndighetene, slik at de kan bruke egne penger på ting som undergraver utvikling for de mange?

Endre de globale rammevilkårene?

Faren for at vi undergraver staten er tilstede, men vi støtter også opp om organisasjoner som jobber utelukkende med å holde staten ansvarlig og levere tjenester til sine egne innbyggere. Og vi støtter organisasjoner som jobber med de globale rammevilkårene for at utvikling skal kunne finne sted.

For dette handler også om å slette illegitim gjeld, få internasjonale selskaper og eliten til å betale en rettferdig andel skatt og sørge for mindre korrupsjon. Her kan bistand til sivilsamfunnet bidra, uten at vi har noen illusjoner om at bistand gjør jobben alene. Det gjør modige politikere, aktivister, fagforeningsledere og byråkrater i utviklingsland hver dag. Kall dem gjerne en elite med en visjon om bedre levekår for alle innbyggerne i landet sitt.

Svaret mitt er enkelt: Vi skal ikke støtte korrupte og autoritære eliter.

Lytte

Sivilsamfunn utløser ikke automatisk likestilling, antikorrupsjon, fred og demokrati. I sivilsamfunnet forekommer maktkamper, korrupsjon og nepotisme, som i andre deler av samfunnet. Faren for å at vi bidrar til en elite som ikke vil det beste for alle er tilstede.

Derfor må vi hele tiden være våkne for innspill, innvendinger og ikke minst kritikk fra personer som Trondsen, men spesielt befolkningen i landene det gjelder. For selv om ingen forvalter den store og hele sannheten, er det de som vet aller best.

Les mer om norsk bistand til Kenya på norad.no.

Skribent

Sigurd Kihl
Sigurd Kihl Rådgiver i avdeling for sivilt samfunn

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!