• Klima   
  • Publisert 15. mai 2014

Enker av tørke og klimaendringer

I Etiopia stiger temperaturen og det blir mindre nedbør. Kvinnene i Awash og Chiro forteller at folk og dyr dør. Det foregår en gradvis reduksjon i gressdekket. Mange tresorter som har vært viktige for både dyr og mennesker har allerede forsvunnet og jorderosjonen har økt.

 

Kvinner ved vannpost i Mosambik.

Foto Bodil Maal.

« Vi  er enker av tørken», sier de.  Kvinnene snakker stille om husdyrflokkene som skrumper inn.  De forteller om “vann tortur”.  Noen av dem må gå i nesten 6 timer for å finne vann.  En etiopisk forsker som har besøkt landsbyer i Gojola kan fortelle at kvinnene her bare hadde tilgang på dryppende vann og måtte dermed bruke flere timer på å fylle noen små vannkanner.

Både kvinner og menn opplever at de må arbeide mer, men at kvinners byrde øker mest. Det er kvinnene som har ansvar for vann, energi og mat til husholdet. Ved klimaendringer øker også forekomsten av sykdommer, og det er vanlig at kvinnene pleier de syke.

Et annet trekk ved områder som opplever store klimaendringer er at menn ofte migrerer for å finne arbeid. I fattige landsbyer finner en derfor ofte en overvekt av kvinner, barn og eldre.

FN’s klimapanel

FNs Klimapanels delrapport fra Afrika understreker at kvinner har mindre tilgang enn menn til ressursene som kreves for å tilpasse seg klimaendringene. Kvinnene har mindre tilgang til finansielle ressurser, ny teknologi, jordbruksrettledning, land, kooperativer og andre basisrettigheter. Videre er kvinner ofte utestengt fra fora hvor det tas avgjørelser og det legges strategier.  Manglende tilgang setter dem mindre i stand til å tilpasse seg klimaendringene.  I tillegg er det en rekke hindringer som stenger for klimatilpasning på lokalt nivå. Hindringene kan ha bakgrunn i institusjonelle forhold, politiske, sosiale, kulturelle, og ha sammenheng med kjønnsroller.

Norges støtte til NEPAD

NEPAD er den Afrikanske Unionens utviklingsorganisasjon. Siden 2011 har Norge støttet NEPAD i planleggingen av et program rettet mot «Kvinner og Klimatilpasning i jordbruk». Støtten til planleggingen har kommet fra UDs Kvinnebevilgning. NEPAD har støttet planlegging i Etiopia, Rwanda, Malawi, Niger og Kamerun. 1500-2000 personer, hovedsakelig kvinner, har vært involvert i planleggingen. Det har vært studier av kvinnelige småbrukeres situasjon i områder av landene hvor klimaendringene allerede har manifestert seg.  Det har vært gjennomganger av myndighetenes politikk når det gjelder kvinner og likestilling i jordbruk. 15 afrikanske forskere/konsulenter, tre fra hvert land, med kunnskap om kvinner og likestilling, miljø og jordbruk har gjennomført studiene.  De 15 forskerne/konsulentene har vært ledet faglig av et etiopisk team.

Kvinnene i Etiopia sa at det var første gang de hadde snakket med myndighetene

Kvinne bærer vann

Kvinne bærer vann Foto: Bodil Maal

Prosessen i hvert land ble avsluttet med en konferanse hvor ansatte fra Miljø-, Jordbruk- og Kvinnedepartement deltok sammen med representanter fra bondeorganisasjoner, NGOs, kvinneorganisasjoner, miljøorganisasjoner, FN-organisasjoner, kooperativer og givere. Kvinnelige småbønder fra områder med klimaendringer deltok og fortalte hva slags utfordringer de møter i dagliglivet og hva slags behov de har. Kvinnene i Etiopia sa at det var første gang de hadde snakket med myndighetene. NEPAD har lagt vekt på en deltagende planlegging.

Neste steg

Neste steg i prosessen med programmet «Kvinner og klimatilpasning i jordbruket» startet i mai 2014. Hvert land skal nå etablere et lite sekretariat og danne et forum bestående av myndigheter, NGOs, kvinneorganisasjoner, bondeorganisasjoner, FN-organisasjoner, givere, mfl. Hvert lands forum skal lage en egen arbeidsplan. Formålet med forumet er informasjonsdeling og koordinering. Man vil skape et forum som kan øve press på myndigheter slik at vellykkede prosjekter for kvinnelige småbrukere blir spredd til større geografiske områder.

Videre ønsker man at ny jordbruksteknologi som «bevaringsjordbruk» når ut til flere kvinner. Bevaringsjordbruk blir fremhevet som et svært positivt tiltak i Klimapanelets rapport fra Afrika. Forumet skal også medvirke til å fjerne barrierer mot kvinner i jordbrukspolitikken i det enkelte land.  NEPAD er Afrikas egen utviklingsorganisasjon og erfaringene med arbeidet i Etiopia, Rwanda, Malawi, Niger og Kamerun vil bli spredd til andre medlemsland i den Afrikanske Unionen.

 

 

 

Skribent

Bodil Maal
Bodil Maal Seniorrådgiver, avdeling for klima, energi og miljø.

Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!