• Klima   
  • Publisert 22. august 2014
  • Stikkord

Skjerpet norsk innsats mot klimaendringer

Utenriksminister Børge Brende har sendt ut en instruks om at klimaarbeidet skal gis en økt prioritet i utenrikstjenesten og en større plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Dette er gode nyheter for klimaet!

Under det årlige møte for norske ambassadører som akkurat ble arrangert i Oslo, kom utenriksministeren med en klar marsjordre. UDs kapasitet på klimaområdet skal styrkes, og klima skal vektlegges sterkere i Norads arbeid. Noen av satsingsområdene som er spesielt nevnt er:

  • Strategisk bruk av klimafinansiering bilateralt og gjennom multilaterale kanaler
  • Tiltak rettet mot kortlivede klimaforurensere som metan og sot
  • Støtte til økt bruk av fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland
  • Utfasing av subsidier til fossilt drivstoff
  • Tilpasning til klimaendringer, herunder katastrofeberedskap og matsikkerhet
  • Støtte fra Norad og utenrikstjenesten til Regjeringens klima- og skogprosjekt som styres fra Klima- og miljødepartementet

Utenriksministeren la vekt på de stadig sikrere konklusjonene fra FNs klimapanel om at klimaendringene er på vei og allerede merkes i store deler av verden. Endingene vil kunne medføre mer ekstremvær, nedbør og flom. De vil bidra til økte problemer med forsyninger av mat og vann, økte helseproblemer og redusert økonomisk vekst. Risikoen for konflikter vil bli større. Alt som de fattige landene har oppnådd av utvikling gjennom de siste tiårene vil kunne reverseres.

Det arbeides nå med blikket festet mot klimatoppmøtet i Paris i 2015. En internasjonal enighet på dette møtet vil være avgjørende for om man kan lykkes med å nå togradersmålet, dvs begrense den globale temperaturøkningen til to grader.

Norads avdeling for klima, energi og miljø har ansvaret for fagrådgivning og forvaltning av en rekke tiltak knyttet til naturressurser, klima og miljø. Vi, og hele Norad, vil utvilsomt merke taktskiftet i den norske innsatsen innen klimaarbeidet. Vi bør forvente at en større andel av våre oppdrag for våre to moderdepartement (UD og KLD) og for ambassadene vil være fokusert på klima eller ha klimarelaterte elementer i seg. Hvis vi kobler dette til regjeringens uttalelser om at det skal satses mer på bistand gjennom frivillige organisasjoner kan man også anta at også disse vil bli bedt om å ha større fokus på klima i sitt arbeid framover. Følg med, og still krav til at regjeringen og utenrikstjenesten leverer på dette området!

Skribent

Ivar T. Jørgensen (Foto: Sandra Aslaksen)
Ivar Jørgensen Fagdirektør for skog i avdeling for klima, energi, miljø og forskning


Debatt

Har du kommentarer til saken? Engasjer deg her!